PODATEK AKCYZOWY

Od 2 stycznia 2012 r. zgodnie z Ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym i późniejszymi zmianami wszystkie wyroby węglowe podlegają opodatkowaniu. Ustawodawca przewidział szereg zwolnień, które zostały wymienione w artykule 31.a ustawy o podatku akcyzowym.
W myśl powyższego artykułu  zwalnia się od akcyzy pośredniczące podmioty węglowe, które muszą  zgłosić w urzędzie celnym chęć rozpoczęcia działalności jako pośredniczący podmiot węglowy.  W celu nabycia wyrobów węglowych zwolnionych z akcyzy należy przedstawić podmiotowi sprzedającemu potwierdzenie przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności jako pośredniczący podmiot węglowy. Organem właściwym do wystawiania przedmiotowego  potwierdzenia jest Naczelnik  Urzędu Celnego.
Ministerstwo Finansów za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej ogłasza i na bieżąco aktualizuje listę pośredniczących podmiotów węglowych.  Aktualny spis takich podmiotów można pobrać klikając w ten link.

Dodatkowo, zwalnia się od akcyzy wyroby węglowe zużywane :
1. w procesie produkcji energii elektrycznej;
2. w procesie produkcji wyrobów energetycznych;
3. przez gospodarstwa domowe, organy administracji publicznej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, podmioty systemu oświaty, żłobki i kluby dziecięce, podmioty lecznicze, jednostki organizacyjne pomocy społecznej.
4. do przewozu towarów i pasażerów koleją;
5. do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;
6. w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie;
7. w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej;
8. przez zakłady energochłonne do celów opałowych;
9. przez podmioty gospodarcze, w których wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Aby wyroby węglowe podlegały  zwolnieniu konieczne jest dołączenie do przemieszczanych wyrobów węglowych dokumentu dostawy. Wzór dokumentu dostawy został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz.U. Nr 160, poz. 1075, z późn. zm.) wraz ze zmianami z dnia 19.12.2011r.
Obowiązek wystawienia dokumentów dostawy ciąży na podmiocie sprzedającym przemieszczane wyroby węglowe. Dokładnie  zasady wypełniania dokumentów dostawy zostały określone w dokumencie zamieszczonym na stronie Ministerstwa Finansów o nazwie Obieg dokumentu dostawy w obrocie wyrobami węglowymi zwolnionymi od akcyzy na terytorium kraju – przykłady.
Ustawodawca przewidział spory katalog zwolnień od podatku akcyzowego, w efekcie czego zdecydowana większość transakcji w obrocie węglem kamiennym będzie podlegała zwolnieniu z akcyzy.
Natomiast w przypadkach zakupu wyrobów węglowych przez podmioty nie podlegające zwolnieniu należy naliczyć podatek akcyzowy.  Stawka akcyzy od 2 stycznia 2012 roku w przypadku węgla kamiennego (czyli wyrobów węglowych o kodzie CN   2701) wynosi 30,46 zł/t. Przy przemieszczaniu wyrobów węglowych nie objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego nie należy wystawiać dokumentów dostawy.
Należy pamiętać, że powstające podczas transportu oraz podczas składowania wyrobów węglowych ubytki również podlegają opodatkowaniu akcyzą. Maksymalne ubytki wyrobów węglowych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych (Dz.U. Nr 286, poz. 1679).

Poniżej zamieszczamy przydatne dokumenty związane z podatkiem akcyzowym od wyrobów węglowych:

- Lista pośredniczących podmiotów węglowych

- Ustawa o podatku akcyzowym

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz.U. Nr 160, poz. 1075, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych (Dz.U. Nr 286, poz. 1679)

- Obieg dokumentu dostawy w obrocie wyrobami węglowymi zwolnionymi od akcyzy na terytorium kraju – przykłady

- Opodatkowanie węgla i koksu od dnia 2 stycznia 2012

- Wzór dokumentu dostawy plus wersja w MS Excel (Dokument Dostawy WW)

Wszystkie informacje zamieszczone na stronie mają charakter informacyjny
i Veneco Sp. z o.o. sp. k. nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.

kontakt

 

 

Veneco Sp. z o.o. spółka komandytowa
41-914 Bytom
ul. Strzelców Bytomskich 129
NIP: 627-261-39-49
Regon: 240676616

tel. (32) 78 78 144

tel.  535 805 477       SPRZEDAŻ WĘGLA  HURT

tel.  531 196 196       SPRZEDAŻ WĘGLA DETAL

Formularz kontaktowy

masz pytanie? napisz do nas!
Podaj wynik: 19 - 1 =

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.